Všeobecné pravidlá súťaží organizovaných na sociálnych sieťach

 1. Euro MAX Žilina s.r.o., so sídlom Kapitulská 5, 917  01 Trnava, IČO 46 417 311, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka č. 28386/T. (ďalej v texte ako „organizátor“) organizuje túto súťaž vyhlásenú prostredníctvom súťažného príspevku (ďalej v texte ako „súťažný príspevok“) uverejneného v rámci profilu organizátora zriadeného na príslušnej sociálnej sieti (predmetná súťaž ďalej v texte ako „súťaž“). 

 

 1. Doba trvania súťaže (ďalej v texte ako „doba trvania“) a súťažné ceny (ďalej v texte ako „ceny“) sú bližšie špecifikované v súťažnom príspevku a v príspevku na webe ZOC MAX Žilina.

 

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, okrem osôb špecifikovaných v bode 4. týchto pravidiel. 

  

 1. Súťaže sa zúčastní každá fyzická osoba spĺňajúca podmienky podľa bodu 3. týchto pravidiel, ktorá v dobe trvania súťaže správne splní všetky súťažné podmienky stanovené v súťažnom príspevku (ďalej v texte ako „súťažiaci“). 

 

 1. Bez zbytočného odkladu po uplynutí doby trvania súťaže organizátor vyžrebuje  zo súťažiacich výhercu/výhercov (podľa počtu cien poskytnutých do súťaže) (ďalej v texte ako „výherca“). Organizátor následne prostredníctvom príslušnej sociálnej siete kontaktuje výhercu a oznámi mu miesto a termín prevzatia ceny.

 

 1. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania voči výsledkom zo strany súťažiaceho. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto ceny peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s cenou a jej využitím.

 

 1. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady ani akékoľvek iné prípadné výdavky, ktoré vzniknú súťažiacim v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.

 

 1. Súťažiaci, ktorý konal v rozpore s týmito pravidlami, bude zo súťaže organizátorom vylúčený. V prípade akéhokoľvek podozrenia na podvodné správanie zo strany súťažiaceho si organizátor vyhradzuje právo takého súťažiaceho podľa svojho uváženia vylúčiť.

 

 1. Súťažiaci vyjadruje výslovný súhlas s jeho účasťou v súťaži, s prípadným získaním ceny v tejto súťaži a s jej prijatím, a to všetko podľa podmienok týchto pravidiel.

 

 1. Ak súťažiaci nesplní riadne a včas všetky súťažné podmienky a/alebo riadne a včas neprevezme cenu v termíne oznámenom organizátorom, tak automaticky stráca nárok na cenu a bude zo súťaže vylúčený.

 

 1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu doby trvania súťaže zmeniť tieto pravidlá, a to vrátane práva ukončiť súťaž bez náhrady s účinnosťou ku dňu zverejnenia takej skutočnosti. 

 

 

 1. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora.

 

 1. Účasť súťažiaceho v súťaži nie je zo strany organizátora spoplatnená.

 

 1. Ustanovenia týchto pravidiel, vyhlásenie súťaže, jej priebeh a ukončenie sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

 1. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito pravidlami a súťažným príspevkom majú prednosť ustanovenia týchto pravidiel.

 

Súvisiace poučenie o spracúvaní osobných údajov

 

Euro MAX Žilina s.r.o., so sídlom Kapitulská 5, 917  01 Trnava, IČO 46 417 311, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka č. 28386/T. ("organizátor") v súvislosti s propagáciou a podporou služieb obchodných centier MAX vlastnených organizátorom organizuje na sociálnych sieťach rôzne súťaže. V súvislosti s vyhlásenými súťažami organizátor spracováva osobné údaje súťažiacich najmä v rozsahu meno, priezvisko, fotografia a prípadne ďalších údajov potrebných na zapojenie do súťaže, a to za účelom kontaktovania súťažiaceho a prípadnej koordinácie odovzdania ceny. Uvedené údaje budú spracovávané vždy do 3 mesiacov od vyžrebovania a/alebo vyhodnotenia konkrétnej súťaže.

 

Účasť v súťaži je dobrovoľná. Spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, fotografia, prípadne ďalšie údaje potrebné na zapojenie do súťaže sú zmluvnou požiadavkou na zabezpečenie účasti súťažiaceho v súťaži, ako aj pre účasť v následnom žrebovaní a/alebo vyhodnotení súťaže. Spracovanie osobných údajov v rozsahu  meno, priezvisko, fotografia a prípadne ďalších údajov potrebných na zapojenie do súťaže sú zmluvnou požiadavkou na zabezpečenie odovzdania ceny z konkrétnej súťaže. V prípade ak súťažiaci neposkytne osobné údaje uvedené v predchádzajúcej vete, tak organizátor nie je schopný zabezpečiť odovzdanie ceny súťažiacemu.

 

 

V Žiline dňa 04. 07. 2023